Python - wprowadzenie

06 - Biblioteka `pandas` cz. 2: `DataFrame`

Obiekt typu DataFrame, co się tłumaczy jako ramka danych, jak wspomniałem wcześniej, można w uproszczeniu porównać do tabel znanych np. z arkuszy kalkulacyjnych. Przechowują dane w kolumnach i rzędach, ale choć kolumny zawierają dane jednego typu, każda kolumna może zawierać dane innego typu. Kolumny, które odpowiadają obiektom typu Series mają ,,nagłówki’’ (a także indeksy), do których możemy się odwoływać np. przy selekcji danych. Rzędy mają również indeksy, a także mogą posiadać etykiety, których używamy tak jak w przypadku Series.

Tworzenie ramek danych

Ramki danych można utworzyć w różny sposób. Często tworzymy je przy odczycie danych z plików, np. w formacie csv co opiszę w dalszej części, ale można je też tworzyć ,,od zera’’. Zacznijmy od utworzenia pustej ramki danych:

import pandas as pd
ramka = pd.DataFrame()
print(ramka)
Empty DataFrame
Columns: []
Index: []

Teraz stwórzmy ramkę danych, używając słownika list. Na razie będzie ona zawierała kilka gatunków organizmów i liczby (2n) chromosomów:

import pandas as pd
slownik_list = {'Gatunek': ['Myrmecia pilosula',
        'Ophioglossum reticulatum',
        'Canis familiaris',
        'Homo sapiens',
        'Arabidopsis thaliana'
       ],
       'L_chr': [2, 1400, 36, 46, 10]
       }
dane = pd.DataFrame(slownik_list)
print(dane)
          Gatunek L_chr
0     Myrmecia pilosula   2
1 Ophioglossum reticulatum  1400
2     Canis familiaris   36
3       Homo sapiens   46
4   Arabidopsis thaliana   10

Jak widać, klucze w słowniku zostały przekształcone w nazwy kolumn. Uwaga: jeśli używasz Jupyter-lab, a wydrukowanie ramki jest ostatnim poleceniem w uruchamianej komórce, to zamiast print(ramka) możesz pisać po prostu ramka - wyświetli się w estetyczniejszej formie. Kolejne rzędy posiadają indeksy, ale można im przypisać etykiety rzędów, podobnie jak elementom obiektu Series:

dane.index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik']
print(dane)
               Gatunek L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400
pies         Canis familiaris   36
człowiek         Homo sapiens   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10

Oczywiście etykiety można przypisać od razu, przy tworzeniu ramki:

dane = pd.DataFrame(slownik_list, index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik'])
print(dane)
               Gatunek L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400
pies         Canis familiaris   36
człowiek         Homo sapiens   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10

Przy tworzeniu ramki, można zmienić kolejność kolumn, a także dodać nowe. Jeśli nie będą im przypisane dane, zostaną wypełnione wartościami NaN:

dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik'],
          columns = ['L_chr', 'Gatunek', 'Wielkosc_genomu'])
print(dane)
       L_chr          Gatunek Wielkosc_genomu
mrówka      2     Myrmecia pilosula       NaN
nasięźrzał  1400 Ophioglossum reticulatum       NaN
pies      36     Canis familiaris       NaN
człowiek    46       Homo sapiens       NaN
rzodkiewnik   10   Arabidopsis thaliana       NaN

Jeśli nie uwzględnimy nazwy, któregoś z elementu słownika, seria danych nie zostanie uwzględniona:

dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik'],
          columns = ['Gatunek', 'Wielkosc_genomu'])
print(dane)
               Gatunek Wielkosc_genomu
mrówka       Myrmecia pilosula       NaN
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum       NaN
pies         Canis familiaris       NaN
człowiek         Homo sapiens       NaN
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana       NaN

Ramki z danymi można utworzyć także na różne inne sposoby, np:

# Ramka danych z listy słowników:
lista_slownikow = [{'Gatunek': 'Myrmecia pilosula', 'L_chr': 2},
          {'Gatunek': 'Ophioglossum reticulatum', 'L_chr': 1400}, 
          {'Gatunek': 'Canis familiaris', 'L_chr': 36},
          {'Gatunek': 'Homo sapiens', 'L_chr': 46},
          {'Gatunek': 'Arabidopsis thaliana', 'L_chr': 10}]
dane = pd.DataFrame(lista_slownikow,
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik'],)
print(dane)
               Gatunek L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400
pies         Canis familiaris   36
człowiek         Homo sapiens   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10
# Ramka danych z listy krotek:
lista_krotek = [('Myrmecia pilosula', 2), 
        ('Ophioglossum reticulatum', 1400), 
        ('Canis familiaris', 36), 
        ('Homo sapiens', 46), 
        ('Arabidopsis thaliana', 10)]
dane = pd.DataFrame(lista_krotek,
          columns = ['Gatunek', 'L_chr'],
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik'])
print(dane)
               Gatunek L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400
pies         Canis familiaris   36
człowiek         Homo sapiens   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10
# Ramka z obiektów Series
gatunki = pd.Series(['Myrmecia pilosula', 
           'Ophioglossum reticulatum', 
           'Canis familiaris', 
           'Homo sapiens', 
           'Arabidopsis thaliana'])
chromosomy = pd.Series([2, 1400, 36, 46, 10])
dane = pd.DataFrame({'Gatunek': gatunki, 'L_chr': chromosomy})
dane.index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik']
print(dane)
               Gatunek L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400
pies         Canis familiaris   36
człowiek         Homo sapiens   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10

Proste pobieranie kolumn i rzędów

Obiekty DataFrame cieszą się dużą popularnością między innymi dlatego, ze biblioteka pandas umożliwia dużą swobodę i efektywność w selekcji danych. Na razie zobaczmy jak działa proste wybieranie kolumn i rzędów, później przejdziemy do bardziej złożonych zadań. Najpierw stwórzmy (ponownie) ramkę danych, na których będziemy dalej pracować:

import pandas as pd
slownik_list = {'Gatunek': ['Myrmecia pilosula',
        'Ophioglossum reticulatum',
        'Canis familiaris',
        'Homo sapiens',
        'Arabidopsis thaliana'
       ],
       'L_chr': [2, 1400, 36, 46, 10]
       }
dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 
               'pies', 'człowiek', 'rzodkiewnik'])
print(dane)
               Gatunek L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400
pies         Canis familiaris   36
człowiek         Homo sapiens   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10

Poszczególne kolumny możemy pobierać używając nazw kolumn, na dwa sposoby:

print(dane['Gatunek'])
print()
print(dane.L_chr)
mrówka        Myrmecia pilosula
nasięźrzał   Ophioglossum reticulatum
pies          Canis familiaris
człowiek          Homo sapiens
rzodkiewnik    Arabidopsis thaliana
Name: Gatunek, dtype: object

mrówka      2
nasięźrzał   1400
pies       36
człowiek     46
rzodkiewnik   10
Name: L_chr, dtype: int64

Ten drugi sposób (ramka.nazwa_kolumny) sprawdzi się jednak tylko wtedy, jeśli nazwa kolumny będzie zgodna z zasadami nazw zmiennych w języku Python. Zatem nie powinna zawierać np. spacji.

Przyjrzyj się, w jaki sposób wyświetlana jest zawartość kolumny, coś nam to przypomina. Sprawdźmy typ otrzymanego obiektu:

print(type(dane['Gatunek']))
print(type(dane['L_chr']))
<class 'pandas.core.series.Series'>
<class 'pandas.core.series.Series'>

Jak widać, otrzymujemy obiekt typu Series, co wskazuje na sposób pracy z nim. Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej kolumny, dane w seriach które otrzymujemy, są oznaczone etykietami z ramki danych.

Rząd możemy pobrać używając atrybutu loc i etykiety lub iloc z wartością indeksu:

print(dane.loc['pies'])
print()
print(dane.iloc[3])
Gatunek  Canis familiaris
L_chr          36
Name: pies, dtype: object

Gatunek  Homo sapiens
L_chr        46
Name: człowiek, dtype: object

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie kolumn

Do ramki danych łatwo możemy dodać kolejne kolumny. Można to zrobić na różne sposoby. Najpierw odtwóżmy ramkę, jeśli to konieczne:

list(dane['Autotrof'])
[False, True, True, False, True]
import pandas as pd
slownik_list = {'Gatunek': ['Myrmecia pilosula',
        'Ophioglossum reticulatum',
        'Canis familiaris',
        'Homo sapiens',
        'Arabidopsis thaliana'
       ],
       'L_chr': [2, 1400, 36, 46, 10]
       }
dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 
               'człowiek', 'rzodkiewnik'])
print(dane)
               Gatunek L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400
pies         Canis familiaris   36
człowiek         Homo sapiens   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10
# Sposób 1
nowe_dane_1 = ['Nie', 'Tak', 'Tak', 'Nie', 'Tak']
dane['Autotrof'] = nowe_dane_1
print()
print(dane)
               Gatunek L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula   2   Nie
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  1400   Tak
pies         Canis familiaris   36   Tak
człowiek         Homo sapiens   46   Nie
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   10   Tak
# Sposób 2
nowe_dane_2 = ['zwierzęta', 'rośliny', 'zwierzęta', 'zwierzęta', 'rośliny']
dane.insert(1, 'Krolestwo', nowe_dane_2, False)
print()
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   Nie
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   Tak
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   Tak
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   Nie
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   Tak

Pierwszy sposób pozwala na dołączenie nowej kolumny na końcu ramki. Drugi jest nieco bardziej złożony. Metoda insert() przyjęła cztery argumenty: insert(indeks, nazwa kolumny, dane, możliwość_duplikatów) Indeks wskazuje, przed którą kolumną wstawić nowe dane. Ostatni argument (domyślnie jest to False, zatem można było go w tym przypadku pominąć) określa, czy wprowadzana kolumna może się duplikować. Sprawdź, co się stanie, jeśli zmienisz argument na True i ponownie uruchomisz kod.

Możemy łatwo zmodyfikować zawartość całej kolumny, odwołując się do jej nazwy i podając nowe wartości:

nowe_dane_2 = [False, True, True, False, True]
dane['Autotrof'] = nowe_dane_2
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True

Dodanie nowej kolumny można połączyć z wypełnianiem jej wartości z użyciem danych z innej kolumny, np. dodajmy kolumnę n zawierającą liczbę n (haploidalną) chromosomów. Możemy te wartości wyliczyć, dzieląc liczby pobrane z kolumny L-chromosomow, która zawiera liczby 2n chromosomów:

dane['n'] = dane['L_chr']/2
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof   n
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False  1.0
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True 700.0
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True  18.0
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False  23.0
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True  5.0

Jak widać, otrzymaliśmy nową kolumnę z danymi, jednak ma ona typ liczb zmiennoprzecinkowych co nie ma tu sensu. Przeprowadźmy zatem ponownie operację, tym razem ustawiając typ ‘int64`:

dane['n'] = (dane['L_chr']/2).astype('int64')
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof  n
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False  1
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True 700
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True  18
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False  23
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True  5

Niepotrzebną kolumnę można usunąć, używając metody drop(). Zwracana jest nowa ramka, zatem jeśli chcemy zachować starą nazwę, przypisujemy ramkę do niej. Parametr axis pozwala wybrać między kolumnami i rzędami. Wartość 1 oznacza kolumny, możemy też użyć wyrażenia axis = 'columns':

dane = dane.drop('n', axis = 1)
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True

Dodawanie, modyfikacja i usuwanie rzędów

Zacznijmy od odtworzenia ramki danych:

import pandas as pd
slownik_list = {'Gatunek': ['Myrmecia pilosula',
        'Ophioglossum reticulatum',
        'Canis familiaris',
        'Homo sapiens',
        'Arabidopsis thaliana'
       ],
        'Krolestwo': ['zwierzęta', 'rośliny', 'zwierzęta', 
               'zwierzęta', 'rośliny'],
        'L_chr': [2, 1400, 36, 46, 10],
        'Autotrof': [False, True, True, False, True]
       }
dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 
               'człowiek', 'rzodkiewnik'])
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True

Dodanie rzędu(ów), podobnie jak w przypadku kolumn, można wykonać na różne sposoby. Pierwszym jest zastosowanie funkcji concat(), pozwalającej połączyć ramki danych (dwie, lub więcej). Co ważne, funkcja concat() nie dołącza nowych danych do istniejącej ramki, ale łączy ramki, tworząc nową ramkę danych. Jeśli chcemy zachować starą nazwę ramki, to trzeba do niej przypisać wynik łączenia ramek. Tu jednak utworzymy nową ramkę:

# Funkcja concat() - łączenie ramek
nowy_rzad = pd.DataFrame({
       'Gatunek': 'Orobanche macrolepis', 
       'L_chr': 76, 
       'Krolestwo': 'rosliny',
       'Autotrof': False
      }, index=['zaraza'])
nowe_dane = pd.concat([dane, nowy_rzad])
print(nowe_dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
zaraza      Orobanche macrolepis  rosliny   76   False

Zwróć uwagę, co się stanie, jeśli połączymy ramki nie posiadające etykiety rzędów, a tylko numery indeksów:

import pandas as pd
ramka_1 = pd.DataFrame({'Gatunek': ['Myrmecia pilosula',
        'Ophioglossum reticulatum',
       ],
       'L_chr': [2, 1400]
       })
ramka_2 = pd.DataFrame({'Gatunek': [
        'Canis familiaris',
        'Homo sapiens',
        'Arabidopsis thaliana'
       ],
       'L_chr': [36, 46, 10]
       })
dane_zlozone = pd.concat([ramka_1, ramka_2])
print(dane_zlozone)
          Gatunek L_chr
0     Myrmecia pilosula   2
1 Ophioglossum reticulatum  1400
0     Canis familiaris   36
1       Homo sapiens   46
2   Arabidopsis thaliana   10

Jak widać, numery indeksów, odziedziczone po pierwotnych ramkach, powtarzają się, co zazwyczaj nie jest pożądane.

Aby tego uniknąć, należy dodać argument ignore_index=True:

dane_zlozone = pd.concat([ramka_1, ramka_2], ignore_index=True)
print(dane_zlozone)
          Gatunek L_chr
0     Myrmecia pilosula   2
1 Ophioglossum reticulatum  1400
2     Canis familiaris   36
3       Homo sapiens   46
4   Arabidopsis thaliana   10

Wróćmy do ramki dane. Dodajmy do niej nowe dane (a właściwie stwórzmy nową ramkę z połączenia dane i nowej ramki):

nowy_rzad = pd.DataFrame({
       'Gatunek': 'Cuscuta campestris', 
       'Krolestwo': 'rośliny',
       'Autotrof': False
      }, index=['kanianka'])
nowe_dane = pd.concat([dane, nowy_rzad])
print(nowe_dane)
               Gatunek Krolestwo  L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzeta   2.0   False
nasiezrzal  Ophioglossum reticulatum  rosliny 1400.0   True
pies         Canis familiaris zwierzeta  36.0   True
czlowiek         Homo sapiens zwierzeta  46.0   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rosliny  10.0   True
kanianka      Cuscuta campestris  rosliny   NaN   False

Dodając Cuscuta campestris nie podaliśmy liczby chromosomów (tak naprawdę jest ona znana i wynosi 2n = 56). Zauważ, że w kolumnie L_chr pojawiła się wartość NaN (brak danych) a pozostałe liczby w kolumnie zmieniły się z całkowitych, na zmiennoprzecinkowe. Na razie jednak tylko wydrukowaliśmy uzupełnioną kopię ramki dane, nie zmieniliśmy jej.

Teraz użyjemy loc aby dodać dane dla drożdży. Tym razem efektem będzie modyfikacja oryginalnej ramki danych.

# loc
dane.loc['drożdże'] = {'Gatunek': 'Saccharomyces cerevisiae',
            'L_chr': 32, 
            'Krolestwo': 'grzyby',
            'Autotrof': False}
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
zaraza      Orobanche macrolepis  rosliny   76   False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False

Dzięki loc dodaliśmy na końcu rząd danych opatrzonych etykietą podaną w parze nawiasów kwadratowych.

loc można także użyć w celu podmiany danych:

dane.loc['zaraza'] = {'Gatunek': 'Orobanche cernua', 
       'L_chr': 38, 
       'Krolestwo': 'rosliny',
       'Autotrof': False
      }
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
zaraza        Orobanche cernua  rosliny   38   False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False

iloc pozwala podmienić rząd danych w miejscu wskazanym przez indeks podany w parze nawiasów kwadratowych:

dane.iloc[5] = {'Gatunek': 'Cuscuta campestris',
        'Krolestwo': 'rośliny',
        'L_chr': 56,
        'Autotrof': False}
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2  False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny 1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta  36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta  46  False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny  10   True
zaraza       Cuscuta campestris  rośliny  56  False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby  32  False

Zauważ, że choć zmieniły się dane, pozostała stara nazwa rzędu. Cuscuta to nie jest zaraza, ale kanianka, zatem powinniśmy zmienić etykietę:

dane.rename(index={'zaraza': 'kanianka'}, inplace=True)
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2  False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny 1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta  36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta  46  False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny  10   True
kanianka      Cuscuta campestris  rośliny  56  False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby  32  False

Rząd można usunąć również za pomocą metody drop(), w tym przypadku jednak axis powinien przyjąć wartość 0, co odpowiada rzędom, można też wpisać rows, można także po prostu pominąć ten parametr, ponieważ jego domyślna wartość to właśnie 0:

print(dane.drop('pies', axis = 'rows'))
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2  False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny 1400   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta  46  False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny  10   True
kanianka      Cuscuta campestris  rośliny  56  False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby  32  False

Pobieranie i modyfikacja danych w konkretnych komórkach

Zacznijmy od utworzenia ramki (o ile to konieczne):

import pandas as pd
slownik_list = {'Gatunek': ['Myrmecia pilosula', 
              'Ophioglossum reticulatum', 
              'Canis familiaris', 
              'Homo sapiens', 
              'Arabidopsis thaliana', 
              'Cuscuta campestris', 
              'Saccharomyces cerevisiae'], 
        'Krolestwo': ['zwierzęta', 'rośliny', 'zwierzęta', 'zwierzęta', 
               'rośliny', 'rośliny', 'grzyby'], 
        'L_chr': [2, 1400, 36, 46, 10, 56, 32], 
        'Autotrof': [False, True, True, False, True, False, False]}

dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 
               'rzodkiewnik', 'kanianka', 'drożdże'])
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
kanianka      Cuscuta campestris  rośliny   56   False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False

Pobierać dane z komórek można na różne sposoby:

# Podajemy nazwę kolumny i indeks rzędu
print(dane['Gatunek'][2])
Canis familiaris
# Podajemy nazwę kolumny i etykietę rzędu
print(dane['Gatunek']['pies'])
Canis familiaris
# loc - podajemy etykietę rzędu i nazwę kolumny
print(dane.loc['pies', 'Gatunek'])
Canis familiaris
# iloc - Podajemy indeks rzędu i indeks kolumny
print(dane.iloc[2,0])
Canis familiaris

Modyfikować zawartość komórki możemy np. tak:

# Podajemy etykietę rzędu i nazwę kolumny
dane.at['pies', 'Gatunek'] = 'Pieskus domestucus'
print(dane)
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
pies        Pieskus domestucus zwierzęta   36   True
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
kanianka      Cuscuta campestris  rośliny   56   False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False
# Podajemy etykietę rzędu i nazwę kolumny
dane.loc['pies', 'Gatunek'] = 'Pieszczochus kanapus'
print(dane.loc['pies'])
Gatunek   Pieszczochus kanapus 
Krolestwo      zwierzęta
L_chr           36
Autotrof         True
Name: pies, dtype: object

Przywróćmy właściwą nazwę psu, używając odwołania do indeksu rzędu i kolumny:

# Podajemy indeks rzędu i indeks kolumny
dane.iloc[2,0] = "Canis familiaris"
print(dane.loc['pies'])
Gatunek   Canis familiaris
Krolestwo      zwierzęta
L_chr           36
Autotrof         True
Name: pies, dtype: object

Przy okazji naprawmy rażący błąd w naszych danych: pies przecież nie jest autotrofem!

dane.iloc[2,3] = False
print(dane.loc['pies'])
Gatunek   Canis familiaris
Krolestwo      zwierzęta
L_chr           36
Autotrof        False
Name: pies, dtype: object

Selekcja danych w kolumnach i rzędach

Tradycyjnie zacznijmy od odtworzenia ramki:

import pandas as pd
slownik_list = {'Gatunek': ['Myrmecia pilosula', 
              'Ophioglossum reticulatum', 
              'Canis familiaris', 
              'Homo sapiens', 
              'Arabidopsis thaliana', 
              'Cuscuta campestris', 
              'Saccharomyces cerevisiae'], 
        'Krolestwo': ['zwierzęta', 'rośliny', 'zwierzęta', 'zwierzęta', 
               'rośliny', 'rośliny', 'grzyby'], 
        'L_chr': [2, 1400, 36, 46, 10, 56, 32], 
        'Autotrof': [False, True, False, False, True, False, False]}

dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'nasięźrzał', 'pies', 'człowiek', 
               'rzodkiewnik', 'kanianka', 'drożdże'])

Stosunkowo łatwo można wyselekcjonować kilka wybranych kolumn z ramki:

Z użyciem nazw kolumn:

print(dane[['Gatunek', 'Autotrof']])
               Gatunek Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum   True
pies         Canis familiaris   False
człowiek         Homo sapiens   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   True
kanianka      Cuscuta campestris   False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   False

Z użyciem indeksów:

print(dane[dane.columns[[0,3]]])
               Gatunek Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula   False
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum   True
pies         Canis familiaris   False
człowiek         Homo sapiens   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana   True
kanianka      Cuscuta campestris   False
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   False

Także można podać zakres kolumn:

print(dane[dane.columns[0:3]])
               Gatunek Krolestwo L_chr
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400
pies         Canis familiaris zwierzęta   36
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10
kanianka      Cuscuta campestris  rośliny   56
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32

W wybieraniu wielu rzędów przydadzą nam się nasi znajomi: loc oraz iloc ale można też użyć zakresu indeksów w parze nawiasów kwadratowych:

print(dane[2:5])
             Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
pies       Canis familiaris zwierzęta   36   False
człowiek       Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
print(dane.loc[['pies', 'mrówka', 'drożdże']])
             Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
pies       Canis familiaris zwierzęta   36   False
mrówka     Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
drożdże Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False
print(dane.iloc[[2, 5, 1]])
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
pies        Canis familiaris zwierzęta   36   False
kanianka     Cuscuta campestris  rośliny   56   False
nasięźrzał Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
print(dane.iloc[2:5])
             Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
pies       Canis familiaris zwierzęta   36   False
człowiek       Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True

Można też zawężać wybór do wybranych kolumn i rzędów na raz.

Za pomocą etykiet wierszy i nazw kolumn (loc)

print(dane.loc[['pies', 'mrówka', 'kanianka'], 
        ['Krolestwo', 'Autotrof']])
     Krolestwo Autotrof
pies   zwierzęta   False
mrówka  zwierzęta   False
kanianka  rośliny   False
print(dane.loc['pies': 'kanianka', 
        :'Krolestwo'])
             Gatunek Krolestwo
pies       Canis familiaris zwierzęta
człowiek       Homo sapiens zwierzęta
rzodkiewnik Arabidopsis thaliana  rośliny
kanianka    Cuscuta campestris  rośliny

A także indeksów (iloc)

print(dane.iloc[[2, 0, 5], [2, 0]])
     L_chr       Gatunek
pies     36  Canis familiaris
mrówka    2  Myrmecia pilosula
kanianka   56 Cuscuta campestris

Selekcja danych może się także odbywać na podstawie wartości:

print(dane[dane['L_chr'] > 40])
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
nasięźrzał Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
człowiek        Homo sapiens zwierzęta   46   False
kanianka     Cuscuta campestris  rośliny   56   False
print(dane[dane['Krolestwo'] == 'rośliny'])
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
kanianka      Cuscuta campestris  rośliny   56   False

Można też tworzyć bardziej złożone wyrażenia, używając operatorów & (and) czy | (or).

print(dane[(dane['Krolestwo'] == 'rośliny') & (dane['Autotrof'] == True)])
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
nasięźrzał  Ophioglossum reticulatum  rośliny  1400   True
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True

Znak tyldy (~) odwraca wartości boolowskie w serii, zatem możemy go użyć w celu odwrócenia filtrowania wartości, na przeciwny:

print(dane[(dane['Krolestwo'] == 'rośliny') & (~dane['Autotrof'] == True)])
           Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
kanianka Cuscuta campestris  rośliny   56   False
print(dane[(dane['Krolestwo'] == 'zwierzęta') | (dane['L_chr'] < 40)])
               Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka       Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
pies         Canis familiaris zwierzęta   36   False
człowiek         Homo sapiens zwierzęta   46   False
rzodkiewnik   Arabidopsis thaliana  rośliny   10   True
drożdże   Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False

W końcu możemy połączyć selekcję rzędów i kolumn na podstawie indeksów (lub nazw) oraz wartości w komórkach:

print(dane.iloc[:, [0, 3]][dane['Autotrof'] == False])
              Gatunek Autotrof
mrówka      Myrmecia pilosula   False
pies       Canis familiaris   False
człowiek       Homo sapiens   False
kanianka    Cuscuta campestris   False
drożdże  Saccharomyces cerevisiae   False
print(dane.loc[:, ['Krolestwo', 'Autotrof']][dane['Autotrof'] == False])
     Krolestwo Autotrof
mrówka  zwierzęta   False
pies   zwierzęta   False
człowiek zwierzęta   False
kanianka  rośliny   False
drożdże   grzyby   False

Pobieranie fragmentu ramki przy pomocy loc i iloc jest bardziej efektywne.

Przy pobieraniu wycinka ramki, a następnie próbie zmiany w niej wartości, możemy natrafić na pewien problem:

wybrane = dane[dane['Autotrof'] == False]
wybrane['Autotrof']['pies'] = True
print(wybrane)
              Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka      Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
pies       Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek       Homo sapiens zwierzęta   46   False
kanianka    Cuscuta campestris  rośliny   56   False
drożdże  Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False/tmp/ipykernel_49770/682686734.py:2: SettingWithCopyWarning: 
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
 wybrane['Autotrof']['pies'] = True

Jak widać operacja się w zasadzie udała ale otrzymaliśmy ostrzeżenie (można więcej na ten temat poczytać w wyświetlanym linku). Aby uniknąć podobnych ostrzeżeń, powinniśmy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze skopiować wyselekcjonowane dane do osobnej ramki. Po drugie użyć loc (lub iloc) do modyfikacji danych:

wybrane = dane[dane['Autotrof'] == False].copy()
wybrane.loc['pies','Autotrof'] = True
print(wybrane)
              Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka      Myrmecia pilosula zwierzęta   2   False
pies       Canis familiaris zwierzęta   36   True
człowiek       Homo sapiens zwierzęta   46   False
kanianka    Cuscuta campestris  rośliny   56   False
drożdże  Saccharomyces cerevisiae   grzyby   32   False

Oczywiście pamiętajmy, że pies NIE jest autotrofem ;-)

Z pobrane serii danych możemy, podobnie jak to robiliśmy na obiektach Series, wyliczyć różne wartości, używając odpowiednich funkcji, lub metod, np:

chrom_2n = dane['L_chr']
print(chrom_2n)
mrówka      2
nasięźrzał   1400
pies       36
człowiek     46
rzodkiewnik   10
kanianka     56
drożdże     32
Name: L_chr, dtype: int64
print(f'suma:    {chrom_2n.sum()}')
print(f'największa: {chrom_2n.max()}')
print(f'średnia:  {chrom_2n.mean()}')
print(f'mediana:  {chrom_2n.median()}')
suma:    1582
największa: 1400
średnia:  226.0
mediana:  36.0

Transpozycja ramki

Ramki (podobnie zresztą jak tablice ndarray) można łatwo przekształcić tak, że kolumny stają się wierszami a wiersze kolumnami. Taką operację nazywamy transponowaniem. Można to wykonać, wykorzystując atrybut T Odtwórzmy ramkę danych, tym razem nieco mniejszą:

import pandas as pd
slownik_list = {'Gatunek': ['M. pilosula', 
              'C. familiaris',
              'C. campestris', 
              'S. cerevisiae'],
        'Krolestwo': ['zwierzęta', 'zwierzęta', 
               'rośliny', 'grzyby'], 
        'L_chr': [2, 36, 56, 32], 
        'Autotrof': [False, False, False, False]}

dane = pd.DataFrame(slownik_list, 
          index = ['mrówka', 'pies', 
               'kanianka', 'drożdże'])
print(dane)
        Gatunek Krolestwo L_chr Autotrof
mrówka   M. pilosula zwierzęta   2   False
pies   C. familiaris zwierzęta   36   False
kanianka C. campestris  rośliny   56   False
drożdże  S. cerevisiae   grzyby   32   False
dane_t = dane.T
print(dane_t)
        mrówka      pies    kanianka    drożdże
Gatunek  M. pilosula C. familiaris C. campestris S. cerevisiae
Krolestwo  zwierzęta   zwierzęta    rośliny     grzyby
L_chr        2       36       56       32
Autotrof     False     False     False     False
Last updated on 28 Feb 2024
Published on 28 Feb 2024