Python - wprowadzenie

07 - Biblioteka `pandas` cz. 3: ćwiczenia

Wczytanie danych i podstawowe informacje o ramce i danych

Przejdź na stronę https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/organelles/. Znajdziesz tam tabele zawierającą informację na temat sekwencji genomów plastydów i mitochondriów zdeponowanych w bazie GenBank. Na górze kolumny znajdziesz przycisk Choose Columns, kliknij go. Usuń kolumny: Strain, BioSample oraz BioProject. Dodaj kolumny: Genes i Pseudogene. Następnie pobierz dane (przycisk Download) i zapisz w katalogu, w którym będziesz uruchamiać kod. Domyślna nazwa to organelles.csv:

Otwórz plik w edytorze tekstu. Przyjrzyj się, jak zapisane są w nim dane:

#Organism Name,Organism Groups,Size(Mb),GC%,Type,Replicons,CDS,Release Date,Genes,Pseudogene
"(Cyprinus carpio 'mirror' x Cyprinus carpio 'singuonensis') x Carassius auratus red var.","Eukaryota;Animals;Fishes",0.016581,43.3207,"mitochondrion","NC_031807.1/KU146531.1",13,"2016-11-14T00:00:00Z",37,0
"Aacanthocnema dobsoni","Eukaryota;Animals;Insects",0.015179,21.9382,"mitochondrion","NC_038132.1/MG989216.1",13,"2018-07-31T00:00:00Z",37,0
...

Pierwsza linia, poprzedzona znakiem # zawiera nagłówki. W kolejnych zapisane są dane, poprzedzielane przecinkami. Ciągi znaków, które nie są zapisem liczb, są ujęte w pary cudzysłowów. Usuń znak # z początku pierwszego rzędu. Usuń pierwszą linię danych (2 rząd), jeśli zaczyna się ona od: "(Cyprinus carpio 'mirror' x Cyprinus carpio 'singuonensis').... Ma to na celu usunięcie bardzo długiej nazwy przypisanej do nazwy organizmu, która negatywnie wpływałaby na czytelność wyświetlanych wyników. Zapisz plik.

Wczytajmy dane:

import pandas as pd
# Wczytanie danych z pliku csv
dane = pd.read_csv('organelles.csv')

Uzyskajmy kilka podstawowych informacji na temat wczytanych danych. Zwłaszcza w przypadku dużych ramek, gdy chcemy podejrzeć ich zawartość, wykorzystujemy metodę head():

# Początek ramki
print(f'Początek ramki:\n{dane.head()}')
Początek ramki:
      Organism Name         Organism Groups Size(Mb)   GC% \
0 Aacanthocnema dobsoni    Eukaryota;Animals;Insects 0.015179 21.9382  
1     Abacion magnum Eukaryota;Animals;Other Animals 0.015160 33.4037  
2  Abalistes stellaris     Eukaryota;Animals;Fishes 0.016502 44.4189  
3 Abax parallelepipedus    Eukaryota;Animals;Insects 0.017701 20.7446  
4    Abbottina binhi     Eukaryota;Animals;Fishes 0.016609 44.1387  

      Type        Replicons CDS     Release Date Genes \
0 mitochondrion NC_038132.1/MG989216.1  13 2018-07-31T00:00:00Z   37  
1 mitochondrion NC_021932.1/JX437062.1  13 2013-08-06T00:00:00Z   35  
2 mitochondrion NC_011943.1/AP009202.1  13 2009-01-22T00:00:00Z   13  
3 mitochondrion NC_030592.1/KT876877.1  13 2016-07-12T00:00:00Z   37  
4 mitochondrion NC_048988.1/MK852688.1  13 2020-06-28T00:00:00Z   37  

  Pseudogene 
0      0 
1      0 
2      0 
3      0 
4      0 

Uwaga: Wyświetlone dane, zwłaszcza liczbowe, do których przejdziemy za chwilę, będą się w mniejszym lub większym stopniu różnić od tych, które przedstawiam. Różnice wynikają z tego, że dane które pobrałeś są już inne, z pewnością znacznie większe niż te, które pobrałem tworząc tę lekcję (wiosna 2021 r.).

Można podać argument, determinujący liczbę zwracanych rzędów:

print(f'Początek ramki:\n{dane.head(2)}')
Początek ramki:
      Organism Name         Organism Groups Size(Mb)   GC% \
0 Aacanthocnema dobsoni    Eukaryota;Animals;Insects 0.015179 21.9382  
1     Abacion magnum Eukaryota;Animals;Other Animals 0.015160 33.4037  

      Type        Replicons CDS     Release Date Genes \
0 mitochondrion NC_038132.1/MG989216.1  13 2018-07-31T00:00:00Z   37  
1 mitochondrion NC_021932.1/JX437062.1  13 2013-08-06T00:00:00Z   35  

  Pseudogene 
0      0 
1      0 

Jak widać, nazwy kolumn zostały pobrane z pierwszego rzędu pliku. Podobnie można sprawdzić, jak kończy się ramka:

# Koniec ramki
print(f'Koniec ramki:\n{dane.tail()}')
Koniec ramki:
                 Organism Name        Organism Groups \
18807         Zygophyllum xanthoxylon Eukaryota;Plants;Land Plants  
18808     Zygosaccharomyces mellis Y-12628  Eukaryota;Fungi;Ascomycetes  
18809 Zygosaccharomyces parabailii ATCC 60483  Eukaryota;Fungi;Ascomycetes  
18810    Zygotorulaspora mrakii NRRL Y-6702  Eukaryota;Fungi;Ascomycetes  
18811           Zymoseptoria tritici  Eukaryota;Fungi;Ascomycetes  

    Size(Mb)   GC%      Type           Replicons CDS \
18807 0.109577 33.7717  chloroplast    NC_052769.1/MT796492.1  69  
18808 0.024335 20.3123 mitochondrion    NC_036374.1/KU920675.1  14  
18809 0.029945 26.6088 mitochondrion         MT:CP019506.1  13  
18810 0.037644 18.8184 mitochondrion MT:NW_023500906.1/CP058612.1  0  
18811 0.043964 31.9352 mitochondrion    NC_010222.1/EU090238.1  22  

        Release Date Genes Pseudogene 
18807 2021-02-09T00:00:00Z  111      4 
18808 2017-12-18T00:00:00Z   40      0 
18809 2017-02-03T00:00:00Z   35      0 
18810 2020-10-28T00:00:00Z   0      0 
18811 2008-01-03T00:00:00Z   43      0 

Sprawdźmy, jaki jest typ obiektu, w którym zostały umieszczone dane:

# Typ obiektu dane
print(f'Typ obiektu dane: {type(dane)}')
Typ obiektu dane: <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

Nie powinno być zaskoczeniem, że otrzymaliśmy ramkę danych. Teraz sprawdźmy rozmiary ramki:

# Rozmiar ramki
print(f'Rozmiary ramki: {dane.shape}, rzędów: {dane.shape[0]}, kolumn: {dane.shape[1]}')
Rozmiary ramki: (18812, 10), rzędów: 18812, kolumn: 10

Atrybut columns pozwala pobrać nazwy kolumn:

# Nazwy kolumn
print(f'Kolumny: {dane.columns}')
Kolumny: Index(['Organism Name', 'Organism Groups', 'Size(Mb)', 'GC%', 'Type',
    'Replicons', 'CDS', 'Release Date', 'Genes', 'Pseudogene'],
   dtype='object')

Możemy też uzyskać dane na temat indeksów:

# Dane na temat indeksów
print(f'Indeksy: {dane.index}')
Indeksy: RangeIndex(start=0, stop=18812, step=1)

Typy danych przechowywanych w kolumnach można pobrać z atrybutu dtypes:

# Typy danych w kolumnach:
print(dane.dtypes)
Organism Name    object
Organism Groups   object
Size(Mb)      float64
GC%        float64
Type        object
Replicons      object
CDS         int64
Release Date    object
Genes        int64
Pseudogene      int64
dtype: object

Liczebność kolumn każdego z typów pobieramy wywołując metodę value_counts():

# Liczebność kolumn określonych typów:
print(dane.dtypes.value_counts())
object   5
int64   3
float64  2
dtype: int64

Metoda info() także pokazuje powyższe informacje:

# Informacje o ramce:
print(dane.info())
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 18812 entries, 0 to 18811
Data columns (total 10 columns):
 #  Column      Non-Null Count Dtype 
--- ------      -------------- ----- 
 0  Organism Name  18812 non-null object 
 1  Organism Groups 18812 non-null object 
 2  Size(Mb)     18812 non-null float64
 3  GC%       18812 non-null float64
 4  Type       18812 non-null object 
 5  Replicons    18812 non-null object 
 6  CDS       18812 non-null int64 
 7  Release Date   18812 non-null object 
 8  Genes      18812 non-null int64 
 9  Pseudogene    18812 non-null int64 
dtypes: float64(2), int64(3), object(5)
memory usage: 1.4+ MB
None

Podstawową statystykę danych przechowywanych w kolumnach możemy uzyskać używając metody describe():

print(dane.describe())
      Size(Mb)      GC%      CDS     Genes  Pseudogene
count 18812.000000 18812.000000 18812.000000 18812.000000 18812.000000
mean    0.074621   35.933209   39.307357   64.014671   0.520785
std    0.361654   7.864528   78.848303   87.199607   1.979815
min    0.001136   8.385160   0.000000   0.000000   0.000000
25%    0.016449   31.952150   13.000000   13.000000   0.000000
50%    0.017100   37.432350   13.000000   37.000000   0.000000
75%    0.151548   41.049400   83.000000  129.000000   0.000000
max    41.196000   68.015600  9230.000000  9230.000000   81.000000

Transpozycja może poprawić czytelność wyników:

print(dane.describe().T)
       count    mean    std    min    25%    50% \
Size(Mb)  18812.0  0.074621  0.361654 0.001136  0.016449  0.01710  
GC%     18812.0 35.933209  7.864528 8.385160 31.952150 37.43235  
CDS     18812.0 39.307357 78.848303 0.000000 13.000000 13.00000  
Genes    18812.0 64.014671 87.199607 0.000000 13.000000 37.00000  
Pseudogene 18812.0  0.520785  1.979815 0.000000  0.000000  0.00000  

          75%    max 
Size(Mb)   0.151548  41.1960 
GC%     41.049400  68.0156 
CDS     83.000000 9230.0000 
Genes    129.000000 9230.0000 
Pseudogene  0.000000  81.0000 

Metoda describe()przyjmuje argumenty, które pozwalają np. pobrać dane określonego typu.

print(dane.describe(include=object).T)
         count unique              top  freq
Organism Name  18812 18185     Plasmodium falciparum   27
Organism Groups 18812   19 Eukaryota;Plants;Land Plants  6227
Type       18812   7         mitochondrion 12312
Replicons    18812 18807         NC_016668.1/   2
Release Date   18812  1401     2020-04-26T00:00:00Z  310
 • Przy danych o wartościach typu int64 musimy zaimportować numpy.
import numpy as np
print(dane.describe(include=np.int64).T)
       count    mean    std min  25%  50%  75%   max
CDS     18812.0 39.307357 78.848303 0.0 13.0 13.0  83.0 9230.0
Genes    18812.0 64.014671 87.199607 0.0 13.0 37.0 129.0 9230.0
Pseudogene 18812.0  0.520785  1.979815 0.0  0.0  0.0  0.0  81.0

Można podać kilka typów w formie listy, choć w podanym niżej przykładzie nie ma to większego sensu, ponieważ jak widać wyżej, dla danych liczbowych i typu object, są prezentowane inne wyniki:

print(dane.describe(include=[object,np.int64]).T)
         count unique              top  freq   mean \
Organism Name  18812 18185     Plasmodium falciparum   27    NaN  
Organism Groups 18812   19 Eukaryota;Plants;Land Plants  6227    NaN  
Type       18812   7         mitochondrion 12312    NaN  
Replicons    18812 18807         NC_016668.1/   2    NaN  
CDS       18812  NaN              NaN  NaN  39.3074  
Release Date   18812  1401     2020-04-26T00:00:00Z  310    NaN  
Genes      18812  NaN              NaN  NaN  64.0147  
Pseudogene    18812  NaN              NaN  NaN 0.520785  

           std min 25% 50% 75%  max 
Organism Name    NaN NaN NaN NaN NaN  NaN 
Organism Groups   NaN NaN NaN NaN NaN  NaN 
Type         NaN NaN NaN NaN NaN  NaN 
Replicons      NaN NaN NaN NaN NaN  NaN 
CDS       78.8483  0  13  13  83 9230 
Release Date     NaN NaN NaN NaN NaN  NaN 
Genes      87.1996  0  13  37 129 9230 
Pseudogene    1.97982  0  0  0  0  81 

Jeśli potrzebujemy nadać etykiety indeksom wierszy, można to zrobić za pomocą metody set_index(), która zwraca zmienioną kopię ramki:

kopia = dane.set_index(['Organism Name'])
print(kopia.head(3))
                    Organism Groups Size(Mb)   GC% \
Organism Name                                
Aacanthocnema dobsoni    Eukaryota;Animals;Insects 0.015179 21.9382  
Abacion magnum     Eukaryota;Animals;Other Animals 0.015160 33.4037  
Abalistes stellaris      Eukaryota;Animals;Fishes 0.016502 44.4189  

                Type        Replicons CDS \
Organism Name                            
Aacanthocnema dobsoni mitochondrion NC_038132.1/MG989216.1  13  
Abacion magnum     mitochondrion NC_021932.1/JX437062.1  13  
Abalistes stellaris  mitochondrion NC_011943.1/AP009202.1  13  

                Release Date Genes Pseudogene 
Organism Name                          
Aacanthocnema dobsoni 2018-07-31T00:00:00Z   37      0 
Abacion magnum     2013-08-06T00:00:00Z   35      0 
Abalistes stellaris  2009-01-22T00:00:00Z   13      0 

Jak widać, wartości z kolumny Organism Name stały się etykietami dla poszczególnych wierszy, a kolumna została usunięta. Można to zmienić ustawiając odpowiedni parametr:

kopia = dane.set_index(['Organism Name'], drop=False )
print(kopia.head(3))
                Organism Name         Organism Groups \
Organism Name                                  
Aacanthocnema dobsoni Aacanthocnema dobsoni    Eukaryota;Animals;Insects  
Abacion magnum        Abacion magnum Eukaryota;Animals;Other Animals  
Abalistes stellaris   Abalistes stellaris     Eukaryota;Animals;Fishes  

            Size(Mb)   GC%      Type \
Organism Name                       
Aacanthocnema dobsoni 0.015179 21.9382 mitochondrion  
Abacion magnum     0.015160 33.4037 mitochondrion  
Abalistes stellaris  0.016502 44.4189 mitochondrion  

                  Replicons CDS     Release Date \
Organism Name                               
Aacanthocnema dobsoni NC_038132.1/MG989216.1  13 2018-07-31T00:00:00Z  
Abacion magnum     NC_021932.1/JX437062.1  13 2013-08-06T00:00:00Z  
Abalistes stellaris  NC_011943.1/AP009202.1  13 2009-01-22T00:00:00Z  

            Genes Pseudogene 
Organism Name               
Aacanthocnema dobsoni   37      0 
Abacion magnum      35      0 
Abalistes stellaris    13      0 

Odwrotne działanie, czyli przywrócenie kolumny z indeksu, przeprowadzamy z użyciem metody reset_index():

kopia = dane.set_index(['Organism Name'])
kopia_kopii = kopia.reset_index()
print(kopia_kopii.head())
      Organism Name         Organism Groups Size(Mb)   GC% \
0 Aacanthocnema dobsoni    Eukaryota;Animals;Insects 0.015179 21.9382  
1     Abacion magnum Eukaryota;Animals;Other Animals 0.015160 33.4037  
2  Abalistes stellaris     Eukaryota;Animals;Fishes 0.016502 44.4189  
3 Abax parallelepipedus    Eukaryota;Animals;Insects 0.017701 20.7446  
4    Abbottina binhi     Eukaryota;Animals;Fishes 0.016609 44.1387  

      Type        Replicons CDS     Release Date Genes \
0 mitochondrion NC_038132.1/MG989216.1  13 2018-07-31T00:00:00Z   37  
1 mitochondrion NC_021932.1/JX437062.1  13 2013-08-06T00:00:00Z   35  
2 mitochondrion NC_011943.1/AP009202.1  13 2009-01-22T00:00:00Z   13  
3 mitochondrion NC_030592.1/KT876877.1  13 2016-07-12T00:00:00Z   37  
4 mitochondrion NC_048988.1/MK852688.1  13 2020-06-28T00:00:00Z   37  

  Pseudogene 
0      0 
1      0 
2      0 
3      0 
4      0 

Selekcja danych i dalsza analiza

Popracujmy dalej z danymi, jeśli to potrzebne importując je:

import pandas as pd
# Wczytanie danych z pliku csv
dane = pd.read_csv('organelles.csv')

Pobierzmy dane dotyczące organelli dla których zostały opublikowane genomy:

organelle = dane['Type']
print(organelle)
0    mitochondrion
1    mitochondrion
2    mitochondrion
3    mitochondrion
4    mitochondrion
       ...   
18807   chloroplast
18808  mitochondrion
18809  mitochondrion
18810  mitochondrion
18811  mitochondrion
Name: Type, Length: 18812, dtype: object

Teraz znajdźmy wartości unikalne w kolumnie, pozwoli to sprawdzić dla jakich organelli mamy dane (albo raczej jak zostały opisane).

print(organelle.unique())
['mitochondrion' 'chloroplast' 'plastid' 'apicoplast' 'kinetoplast'
'cyanelle' 'chromatophore']

Sprawdźmy, ile jest poszczególnych wartości:

print(organelle.value_counts())
mitochondrion  12312
chloroplast    5379
plastid      1054
apicoplast     61
kinetoplast     3
chromatophore    2
cyanelle       1
Name: Type, dtype: int64

Metoda isin() pozwala na selekcję danych na podstawie przyrównania do elementów listy. Pobierzmy zatem dane dla plastydów i chloroplastów, aby uzyskać wszystkie dane dla plastydów (chloroplast to forma plastydu):

plastydy = dane[dane['Type'].isin(['chloroplast','plastid'])]
print(plastydy.describe())
     Size(Mb)     GC%     CDS    Genes  Pseudogene
count 6433.000000 6433.000000 6433.000000 6433.000000 6433.000000
mean   0.151713  36.992838  85.896782  130.748173   1.410539
std    0.028342   2.533923  23.787675  26.311608   2.849150
min    0.011348  20.462500   0.000000   0.000000   0.000000
25%    0.149227  36.492900  83.000000  129.000000   0.000000
50%    0.155021  37.350000  85.000000  131.000000   0.000000
75%    0.159230  38.131000  87.000000  133.000000   2.000000
max    1.352310  57.664000  863.000000  912.000000  40.000000

Obiekt zwracany przez metodę isin() to ramka danych, podobnie zresztą do obiektu zwracanego przez metodę describe(), co zresztą możemy łatwo sprawdzić:

plastydy_stat = plastydy.describe()
print(f'Typ zwracany przez isin()  : {type(plastydy)}')
print(f'Typ zwracany przez describe(): {type(plastydy_stat)}')
Typ zwracany przez isin()  : <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>)
Typ zwracany przez describe(): <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>)

Możemy zatem łatwo pobrać wybrane wartości, korzystając ze sposobów poznanych poprzednio:

print(f"Średnia długość genomu (Mb):      \
{round(plastydy_stat.loc['mean','Size(Mb)'], 2)}")
print(f"Wartość minimalna rozmiaru genomu (Mb): \
{round(plastydy_stat.loc['min','Size(Mb)'], 2)}")
print(f"Wartość maksymalna liczby genów:    \
{plastydy_stat.loc['max','Genes']}")
Średnia długość genomu (Mb):      0.15
Wartość minimalna rozmiaru genomu (Mb): 0.01
Wartość maksymalna liczby genów:    912.0

Sprawdźmy, dla jakich organizmów jest w bazie najwięcej danych:

organizmy = dane['Organism Name']
print(organizmy.value_counts().head(10))
Plasmodium falciparum   27
Homo sapiens       23
Enteromyxum leei      8
Solanum lycopersicum    8
Clathrina clathrus     6
Canis lupus familiaris   5
Glycine max        4
Rhododendron simsii    4
Chenopodium quinoa     4
Gossypium raimondii    4
Name: Organism Name, dtype: int64

Jak widać, najwięcej danych mamy dla Plasmodium falciparum, jest to zarodziec sierpowaty, wywołujący malarię. Ciekawe, dla jakich organelli, ile genomów zostało zbadanych:

zarodziec_sierpowaty = dane[dane['Organism Name'] == 'Plasmodium falciparum']
print(zarodziec_sierpowaty['Type'].value_counts())
mitochondrion  14
apicoplast    13
Name: Type, dtype: int64

Sprawdźmy teraz jakie właściwie grupy organizmów mamy w naszej ramce:

print(dane['Organism Groups'].unique())
['Eukaryota;Animals;Insects' 'Eukaryota;Animals;Other Animals'
 'Eukaryota;Animals;Fishes' 'Eukaryota;Plants;Land Plants'
 'Eukaryota;Animals;Reptiles' 'Eukaryota;Fungi;Other Fungi'
 'Eukaryota;Protists;Other Protists' 'Eukaryota;Animals;Birds'
 'Eukaryota;Other;Other' 'Eukaryota;Animals;Roundworms'
 'Eukaryota;Animals;Mammals' 'Eukaryota;Fungi;Ascomycetes'
 'Eukaryota;Fungi;Basidiomycetes' 'Eukaryota;Animals;Flatworms'
 'Eukaryota;Animals;Amphibians' 'Eukaryota;Plants;Green Algae'
 'Eukaryota;Protists;Apicomplexans' 'Eukaryota;Plants;Other Plants'
 'Eukaryota;Protists;Kinetoplasts']

Użyjemy teraz atrybutu str dostępnego dla obiektów Series. Posiada on przypisany obiekt StringMethod, który z kolei udostępnia metody przydatne do pracy z łańcuchami znaków. Część z nich odpowiada tym, które poznaliśmy w pierwszej części kursu przy omawianiu pracy z łańcuchami. Poniżej kilka przykładów:

grupy = dane['Organism Groups']
print(f'Typ: {type(grupy)}')
Typ: <class 'pandas.core.series.Series'>
print(grupy.str.upper().head())
0     EUKARYOTA;ANIMALS;INSECTS
1  EUKARYOTA;ANIMALS;OTHER ANIMALS
2      EUKARYOTA;ANIMALS;FISHES
3     EUKARYOTA;ANIMALS;INSECTS
4      EUKARYOTA;ANIMALS;FISHES
Name: Organism Groups, dtype: object
print(grupy.str.lower().head())
0     eukaryota;animals;insects
1  eukaryota;animals;other animals
2      eukaryota;animals;fishes
3     eukaryota;animals;insects
4      eukaryota;animals;fishes
Name: Organism Groups, dtype: object
print(grupy.str.replace('a','@').head())
0     Euk@ryot@;Anim@ls;Insects
1  Euk@ryot@;Anim@ls;Other Anim@ls
2      Euk@ryot@;Anim@ls;Fishes
3     Euk@ryot@;Anim@ls;Insects
4      Euk@ryot@;Anim@ls;Fishes
Name: Organism Groups, dtype: object
print(grupy.str.slice(4,8).head())
0  ryot
1  ryot
2  ryot
3  ryot
4  ryot
Name: Organism Groups, dtype: object

Metody contains() możemy użyć do selekcji danych na podstawie fragmentów łańcuchów znaków. Zwraca ona serię wartości boolowskich wskazujących na obecność szukanego ciągu znaków.

print(grupy.str.contains('Animals').head())
0  True
1  True
2  True
3  True
4  True
Name: Organism Groups, dtype: bool

Teraz pozostaje użyć jej do filtrowania danych:

poa = dane[dane['Organism Name'].str.contains('Poa')]
print(poa[['Organism Name', 'Type']])
    Organism Name     Type
13711   Poa alsodes chloroplast
13712    Poa annua   plastid
13713  Poa interior   plastid
13714  Poa nemoralis   plastid
13715  Poa palustris   plastid
13716 Poa saltuensis chloroplast
13717  Poa trivialis   plastid
13718   Poa wolfii chloroplast

Gdybyśmy chcieli uzyskać dodatkową kolumnę zawierającą tylko nazwę rodzaju organizmów, na przykład w celu łatwiejszej analizy danych, możemy posłużyć się metoda split():

# Dzielimy ciąg znaków w kolumnie Organism Name po spacji 
# a następnie pobieramu pierwszy element powstałej listy
# i wpisujemy go do kolumny Rodzaj
dane['Rodzaj'] = dane['Organism Name'].str.split(' ').str[0]
print(dane[['Organism Name', 'Rodzaj']])
                 Organism Name       Rodzaj
0            Aacanthocnema dobsoni   Aacanthocnema
1                Abacion magnum      Abacion
2             Abalistes stellaris     Abalistes
3            Abax parallelepipedus        Abax
4               Abbottina binhi     Abbottina
...                    ...        ...
18807         Zygophyllum xanthoxylon    Zygophyllum
18808     Zygosaccharomyces mellis Y-12628 Zygosaccharomyces
18809 Zygosaccharomyces parabailii ATCC 60483 Zygosaccharomyces
18810    Zygotorulaspora mrakii NRRL Y-6702  Zygotorulaspora
18811           Zymoseptoria tritici    Zymoseptoria

[18812 rows x 2 columns]

Wybierzmy ponownie dane dotyczące plastydów, ale tym razem tylko dla roślin lądowych

plastydy = dane[dane['Type'].isin(['chloroplast','plastid']) \
        & dane['Organism Groups'].str.contains('Land Plants')]
print(plastydy[['Organism Name', 'Organism Groups', 'Type']].head())
       Organism Name        Organism Groups     Type
7     Abelia chinensis Eukaryota;Plants;Land Plants chloroplast
8     Abelia sanguinea Eukaryota;Plants;Land Plants chloroplast
9   Abelia x grandiflora Eukaryota;Plants;Land Plants chloroplast
10 Abeliophyllum distichum Eukaryota;Plants;Land Plants chloroplast
11  Abelmoschus esculentus Eukaryota;Plants;Land Plants chloroplast

Jak widać, użyliśmy operatora & (and) ale można oczywiście używać | (or) a także odwracać wynik filtrowania:

plastydy = dane[~dane['Type'].isin(['chloroplast','plastid']) \
        & ~dane['Organism Groups'].str.contains('Land Plants')]
print(plastydy[['Organism Name', 'Organism Groups', 'Type']].head())
      Organism Name         Organism Groups      Type
0 Aacanthocnema dobsoni    Eukaryota;Animals;Insects mitochondrion
1     Abacion magnum Eukaryota;Animals;Other Animals mitochondrion
2  Abalistes stellaris     Eukaryota;Animals;Fishes mitochondrion
3 Abax parallelepipedus    Eukaryota;Animals;Insects mitochondrion
4    Abbottina binhi     Eukaryota;Animals;Fishes mitochondrion

Dane dotyczące czasu

Zaimportujmy ponownie dane (jeśli to konieczne).

import pandas as pd
# Wczytanie danych z pliku csv
dane = pd.read_csv('organelles.csv')

Sprawdźmy (ponownie) typ danych przechowywanych w każdej kolumnie:

print(dane.dtypes)
Organism Name    object
Organism Groups   object
Size(Mb)      float64
GC%        float64
Type        object
Replicons      object
CDS         int64
Release Date    object
Genes        int64
Pseudogene      int64
dtype: object

Jak widać, dane określające czas upublicznienia genomów są zapisywane jako typ object. Dane dotyczące czasu, warto jednak przechowywać używając odpowiedniego typu danych, co umożliwia dokonywanie różnych operacji uwzględniając specyficzny charakter takich danych. Można to zrobić od razu przy imporcie danych z pliku:

import pandas as pd
# Wczytanie danych z pliku csv
dane = pd.read_csv('organelles.csv', parse_dates = ['Release Date'])
print(dane.dtypes)
Organism Name          object
Organism Groups         object
Size(Mb)            float64
GC%              float64
Type              object
Replicons            object
CDS               int64
Release Date    datetime64[ns, UTC]
Genes              int64
Pseudogene            int64
dtype: object

Inną opcją jest zmiana typu istniejącej kolumny:

import pandas as pd
# Wczytanie danych z pliku csv
dane = pd.read_csv('organelles.csv')
dane['Release Date'] = pd.to_datetime(dane['Release Date'])
print(dane.dtypes)
Organism Name          object
Organism Groups         object
Size(Mb)            float64
GC%              float64
Type              object
Replicons            object
CDS               int64
Release Date    datetime64[ns, UTC]
Genes              int64
Pseudogene            int64
dtype: object

Od razu możemy zauważyć, że zmienił się sposób wyświetlania danych w kolumnie.

print(dane['Release Date'].head(3))
0  2018-07-31 00:00:00+00:00
1  2013-08-06 00:00:00+00:00
2  2009-01-22 00:00:00+00:00
Name: Release Date, dtype: datetime64[ns, UTC]

Poszczególne składowe można uzyskać z odpowiednich atrybutów:

# Rok
print(dane['Release Date'].dt.year.head(3))
0  2018
1  2013
2  2009
Name: Release Date, dtype: int64
# Miesiąc
print(dane['Release Date'].dt.month.head(3))
0  7
1  8
2  1
Name: Release Date, dtype: int64
# Dzień
print(dane['Release Date'].dt.day.head(3))
0  31
1   6
2  22
Name: Release Date, dtype: int64
# Godzina
print(dane['Release Date'].dt.hour.head(3))
0  0
1  0
2  0
Name: Release Date, dtype: int64

Co prawda nie jest to widoczne wprost w danych, ale można także uzyskać informację, jaki dzień tygodnia odpowiada danej dacie. Może ona zostać przedstawiona w formie cyfry (0 - poniedziałek, 1 - wtorek itd.), lub jako angielska nazwa dnia tygodnia:

# Dzień tygodnia - cyfry
print(dane['Release Date'].dt.dayofweek.head(3))
0  1
1  1
2  3
Name: Release Date, dtype: int64
# Dzień tygodnia - nazwy
print(dane['Release Date'].dt.day_name().head(3))
0   Tuesday
1   Tuesday
2  Thursday
Name: Release Date, dtype: object

Możemy teraz np. pobrać dane które ukazały się od początku 2021 r.

nowe = dane[dane['Release Date'].dt.year >= 2021].copy()
print(nowe[['Organism Name', 'Release Date']].head(5))
print('...')
print(f'Od początku 2021 ukazało się {nowe.shape[0]} genomów.')
        Organism Name       Release Date
12    Abelmoschus manihot 2021-03-09 00:00:00+00:00
13   Abelmoschus moschatus 2021-03-09 00:00:00+00:00
14 Abelmoschus sagittifolius 2021-03-09 00:00:00+00:00
33    Abraximorpha davidii 2021-03-26 00:00:00+00:00
43    Abutilon theophrasti 2021-03-26 00:00:00+00:00
...
Od początku 2021 ukazało się 989 genomów.

Przy okazji możemy zreindeksować ramkę. Ustawienie parametru drop = True nie dopuszcza do utworzenia kolumny z poprzednimi indeksami, inplace = True modyfikuje bezpośrednio ramkę.

nowe.reset_index(drop = True, inplace = True)
print(nowe[['Organism Name', 'Release Date']])
         Organism Name       Release Date
0     Abelmoschus manihot 2021-03-09 00:00:00+00:00
1    Abelmoschus moschatus 2021-03-09 00:00:00+00:00
2  Abelmoschus sagittifolius 2021-03-09 00:00:00+00:00
3     Abraximorpha davidii 2021-03-26 00:00:00+00:00
4     Abutilon theophrasti 2021-03-26 00:00:00+00:00
..             ...            ...
984   Zonotrichia albicollis 2021-03-08 00:00:00+00:00
985      Zoysia matrella 2021-03-26 00:00:00+00:00
986      Zyginella minuta 2021-02-09 00:00:00+00:00
987     Zygophyllum fabago 2021-02-09 00:00:00+00:00
988  Zygophyllum xanthoxylon 2021-02-09 00:00:00+00:00

[989 rows x 2 columns]

Sprawdźmy jeszcze dane dla mitochondriów:

nowe = dane[(dane['Release Date'].dt.year >= 2021) \
      & (dane['Type'] == 'mitochondrion')]
nowe.reset_index(drop = True, inplace = True)
print(nowe[['Organism Name', 'Release Date', 'Type']].head(5))
print('...')
print(f'Od początku 2021 ukazało się {nowe.shape[0]} genomów mitochondriów.')
       Organism Name       Release Date      Type
0   Abraximorpha davidii 2021-03-26 00:00:00+00:00 mitochondrion
1   Acanthisitta chloris 2021-02-17 00:00:00+00:00 mitochondrion
2    Acidiella diversa 2021-03-26 00:00:00+00:00 mitochondrion
3 Acroneuria carolinensis 2021-03-26 00:00:00+00:00 mitochondrion
4    Acropteris iphiata 2021-03-26 00:00:00+00:00 mitochondrion
...
Od początku 2021 ukazało się 557 genomów mitochondriów.

Łatwo można uzyskać bieżący czas, zostanie zwrócony obiekt typu Timestamp, z którego można pobrać różne informacje dotyczące czasu, np:

teraz = pd.Timestamp.now()
print(f'Typ obiektu: {type(teraz)}')
print(f'Data i czas: {teraz}')
print(f'Data:     {teraz.date()}')
print(f'Czas:     {teraz.time()}')
print(f'Godzina:   {teraz.hour}')
print(f'Dzień w roku: {teraz.dayofyear}')
print(f'Tydzień:   {teraz.week}')
Typ obiektu: <class 'pandas._libs.tslibs.timestamps.Timestamp'>
Data i czas: 2021-03-31 11:18:01.491502
Data:     2021-03-31
Czas:     11:18:01.491502
Godzina:   11
Dzień w roku: 90
Tydzień:   13

Operacje grupowania groupby

Operacje groupby są bardzo pomocne w analizie danych, umożliwiają stosunkowo łatwe łączenie, transformację oraz filtrowanie danych. Proces ten przebiega wg. schematu: ,,dziel-zastosuj-połącz’’ (ang. split-apply-combine). Możemy zatem wyróżnić trzy etapy:

 1. Dane zostają podzielone (split) na podstawie jednego lub więcej kluczy, mogą to być np. nazwy kolumny w ramce danych.
 2. Poszczególne części danych są przetwarzane za pomocą funkcji (apply)
 3. Wyniki są łączone (combine) w nowy zestaw danych.

Zobaczmy na kilku przykładach co można w ten sposób uzyskać, choć oczywiście będzie to jedynie wycinek możliwości operacji groupby.

Jeśli to konieczne, odczytajmy dane z pliku:

import pandas as pd
dane = pd.read_csv('organelles.csv')

Teraz zastosujmy operację grouby z użyciem nazwy kolumny Type jako klucza grupującego:

organelle = dane.groupby('Type')

Sprawdźmy jaki typ obiektu zwróciła metoda groupby() i spróbujmy użyć na nim funkcji print():

print(f'Typ obiektu:{type(organelle)}')
print(organelle)
Typ obiektu:<class 'pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy'>
<pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x7f6f50a64040>

Jak widać, otrzymany obiekt jest typu DataFrameGroupBy. Zastosowanie print() nie wyświetliło nam żadnych danych. Spróbujmy zatem wywołać jakąś funkcję na obiekcie:

rozmiar = organelle.size()
print(f'Typ: {type(rozmiar)}')
print(rozmiar)
Typ: <class 'pandas.core.series.Series'>
Type
apicoplast     61
chloroplast    5379
chromatophore    2
cyanelle       1
kinetoplast     3
mitochondrion  12312
plastid      1054
dtype: int64

Dzięki groupby mogliśmy pogrupować dane wg. rodzaju organelli, metoda size() umożliwiła policzenie liczby elementów w każdej kategorii i zwróciła obiekt Series. Wywołajmy teraz metodę describe():

opis = organelle.describe()
print(f'Typ: {type(opis)}')
print(opis)
Typ: <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
       Size(Mb)                          \
         count   mean    std    min    25%    50%  
Type                                    
apicoplast    61.0 0.034207 0.007766 0.012928 0.029401 0.034242  
chloroplast   5379.0 0.152199 0.026511 0.015553 0.150469 0.155099  
chromatophore   2.0 0.999409 0.031410 0.977199 0.988304 0.999409  
cyanelle      1.0 0.135599    NaN 0.135599 0.135599 0.135599  
kinetoplast    3.0 0.030547 0.009995 0.020992 0.025355 0.029717  
mitochondrion 12312.0 0.034396 0.441088 0.001136 0.015848 0.016574  
plastid     1054.0 0.149232 0.036191 0.011348 0.137826 0.154570  

                    GC%       ... Genes     \
          75%    max  count    mean ...  75%   max  
Type                          ...         
apicoplast   0.035107  0.053268   61.0 15.739062 ...  57.0  70.0  
chloroplast  0.159234  1.352310  5379.0 37.035624 ... 133.0  315.0  
chromatophore 1.010515  1.021620   2.0 38.944250 ... 911.5  922.0  
cyanelle    0.135599  0.135599   1.0 30.467800 ... 192.0  192.0  
kinetoplast  0.035324  0.040931   3.0 21.584733 ...  11.5  23.0  
mitochondrion 0.017014 41.196000 12312.0 35.483058 ...  37.0 9230.0  
plastid    0.159139  0.977190  1054.0 36.774486 ... 133.0  912.0  

       Pseudogene                         
          count   mean    std min  25% 50%  75%  max 
Type                                   
apicoplast     61.0 0.229508 0.588598 0.0 0.00 0.0 0.00  3.0 
chloroplast    5379.0 1.333705 2.560317 0.0 0.00 0.0 2.00 40.0 
chromatophore    2.0 4.500000 4.949747 1.0 2.75 4.5 6.25  8.0 
cyanelle       1.0 0.000000    NaN 0.0 0.00 0.0 0.00  0.0 
kinetoplast     3.0 0.000000 0.000000 0.0 0.00 0.0 0.00  0.0 
mitochondrion  12312.0 0.056855 1.054682 0.0 0.00 0.0 0.00 81.0 
plastid      1054.0 1.802657 3.990129 0.0 0.00 0.0 2.00 38.0 

[7 rows x 40 columns]

Otrzymaliśmy ramkę danych i opisowe statystyki dla poszczególnych organelli.

Ograniczmy wyniki dla kolumny Size(Mb):

print(organelle.describe()['Size(Mb)'])
         count   mean    std    min    25%    50% \
Type                                    
apicoplast    61.0 0.034207 0.007766 0.012928 0.029401 0.034242  
chloroplast   5379.0 0.152199 0.026511 0.015553 0.150469 0.155099  
chromatophore   2.0 0.999409 0.031410 0.977199 0.988304 0.999409  
cyanelle      1.0 0.135599    NaN 0.135599 0.135599 0.135599  
kinetoplast    3.0 0.030547 0.009995 0.020992 0.025355 0.029717  
mitochondrion 12312.0 0.034396 0.441088 0.001136 0.015848 0.016574  
plastid     1054.0 0.149232 0.036191 0.011348 0.137826 0.154570  

          75%    max 
Type                
apicoplast   0.035107  0.053268 
chloroplast  0.159234  1.352310 
chromatophore 1.010515  1.021620 
cyanelle    0.135599  0.135599 
kinetoplast  0.035324  0.040931 
mitochondrion 0.017014 41.196000 
plastid    0.159139  0.977190 

Teraz sprawdźmy średnią dla rozmiaru genomów:

print(organelle['Size(Mb)'].mean())
Type
apicoplast    0.034207
chloroplast   0.152199
chromatophore  0.999409
cyanelle     0.135599
kinetoplast   0.030547
mitochondrion  0.034396
plastid     0.149232
Name: Size(Mb), dtype: float64

Teraz użyjemy dwu kluczy, dla kolumn: Organism Groups oraz Type:

organizmy_organelle = dane.groupby(['Organism Groups', 'Type'])

Uzyskajmy średnią wielkość genomu dla każdej grupy organizmów, dla każdego typu organelli:

print(organizmy_organelle.mean()['Size(Mb)'])
Organism Groups          Type     
Eukaryota;Animals;Amphibians    mitochondrion  0.017533
Eukaryota;Animals;Birds      mitochondrion  0.017124
Eukaryota;Animals;Fishes      mitochondrion  0.016685
Eukaryota;Animals;Flatworms    mitochondrion  0.014463
Eukaryota;Animals;Insects     mitochondrion  0.015746
Eukaryota;Animals;Mammals     mitochondrion  0.016582
Eukaryota;Animals;Other Animals  mitochondrion  0.016340
Eukaryota;Animals;Reptiles     mitochondrion  0.017124
Eukaryota;Animals;Roundworms    mitochondrion  0.014594
Eukaryota;Fungi;Ascomycetes    mitochondrion  0.064716
Eukaryota;Fungi;Basidiomycetes   mitochondrion  0.078151
Eukaryota;Fungi;Other Fungi    mitochondrion  0.059099
Eukaryota;Other;Other       chloroplast   0.161175
                  mitochondrion  0.032238
                  plastid     0.172766
Eukaryota;Plants;Green Algae    chloroplast   0.156876
                  mitochondrion  0.055061
                  plastid     0.141459
Eukaryota;Plants;Land Plants    chloroplast   0.152268
                  mitochondrion  0.413925
                  plastid     0.148032
Eukaryota;Plants;Other Plants   chloroplast   0.153641
                  mitochondrion  0.102788
Eukaryota;Protists;Apicomplexans  apicoplast    0.034207
                  mitochondrion  0.006191
Eukaryota;Protists;Kinetoplasts  kinetoplast   0.030547
                  mitochondrion  0.050477
Eukaryota;Protists;Other Protists chloroplast   0.106175
                  chromatophore  0.999409
                  cyanelle     0.135599
                  mitochondrion  0.599552
                  plastid     0.142994
Name: Size(Mb), dtype: float64

Odwróćmy teraz kolejność podanych kluczy grupowania:

organizmy_organelle = dane.groupby(['Type', 'Organism Groups'])
organizmy_organelle.mean()['Size(Mb)']
Type      Organism Groups         
apicoplast   Eukaryota;Protists;Apicomplexans   0.034207
chloroplast  Eukaryota;Other;Other        0.161175
        Eukaryota;Plants;Green Algae     0.156876
        Eukaryota;Plants;Land Plants     0.152268
        Eukaryota;Plants;Other Plants    0.153641
        Eukaryota;Protists;Other Protists  0.106175
chromatophore Eukaryota;Protists;Other Protists  0.999409
cyanelle    Eukaryota;Protists;Other Protists  0.135599
kinetoplast  Eukaryota;Protists;Kinetoplasts   0.030547
mitochondrion Eukaryota;Animals;Amphibians     0.017533
        Eukaryota;Animals;Birds       0.017124
        Eukaryota;Animals;Fishes       0.016685
        Eukaryota;Animals;Flatworms     0.014463
        Eukaryota;Animals;Insects      0.015746
        Eukaryota;Animals;Mammals      0.016582
        Eukaryota;Animals;Other Animals   0.016340
        Eukaryota;Animals;Reptiles      0.017124
        Eukaryota;Animals;Roundworms     0.014594
        Eukaryota;Fungi;Ascomycetes     0.064716
        Eukaryota;Fungi;Basidiomycetes    0.078151
        Eukaryota;Fungi;Other Fungi     0.059099
        Eukaryota;Other;Other        0.032238
        Eukaryota;Plants;Green Algae     0.055061
        Eukaryota;Plants;Land Plants     0.413925
        Eukaryota;Plants;Other Plants    0.102788
        Eukaryota;Protists;Apicomplexans   0.006191
        Eukaryota;Protists;Kinetoplasts   0.050477
        Eukaryota;Protists;Other Protists  0.599552
plastid    Eukaryota;Other;Other        0.172766
        Eukaryota;Plants;Green Algae     0.141459
        Eukaryota;Plants;Land Plants     0.148032
        Eukaryota;Protists;Other Protists  0.142994
Name: Size(Mb), dtype: float64

W uzyskanej w ten sposób, czyli z użyciem więcej niż jednej kolumn w celu grupowania, ramce danych mamy do czynienia z indeksem hierarchicznym. Zauważ jak wyświetlają się dane w ramce;

wynik = organizmy_organelle.mean()
print(wynik[['Size(Mb)', 'Genes']].head())
                       Size(Mb)    Genes
Type    Organism Groups                    
apicoplast Eukaryota;Protists;Apicomplexans 0.034207  31.901639
chloroplast Eukaryota;Other;Other       0.161175 210.984848
      Eukaryota;Plants;Green Algae   0.156876 107.534591
      Eukaryota;Plants;Land Plants   0.152268 128.742328
      Eukaryota;Plants;Other Plants   0.153641 136.700000

Size(Mb) i Genes są tu kolumnami, natomiast Type oraz Organism Groups opisują indeksy:

print(wynik.index)
MultiIndex([(  'apicoplast', 'Eukaryota;Protists;Apicomplexans'),
      ( 'chloroplast',       'Eukaryota;Other;Other'),
      ( 'chloroplast',   'Eukaryota;Plants;Green Algae'),
      ( 'chloroplast',   'Eukaryota;Plants;Land Plants'),
      ( 'chloroplast',   'Eukaryota;Plants;Other Plants'),
      ( 'chloroplast', 'Eukaryota;Protists;Other Protists'),
      ('chromatophore', 'Eukaryota;Protists;Other Protists'),
      (   'cyanelle', 'Eukaryota;Protists;Other Protists'),
      ( 'kinetoplast',  'Eukaryota;Protists;Kinetoplasts'),
      ('mitochondrion',   'Eukaryota;Animals;Amphibians'),
      ('mitochondrion',      'Eukaryota;Animals;Birds'),
      ('mitochondrion',     'Eukaryota;Animals;Fishes'),
      ('mitochondrion',    'Eukaryota;Animals;Flatworms'),
      ('mitochondrion',     'Eukaryota;Animals;Insects'),
      ('mitochondrion',     'Eukaryota;Animals;Mammals'),
      ('mitochondrion',  'Eukaryota;Animals;Other Animals'),
      ...  
      (   'plastid', 'Eukaryota;Protists;Other Protists')],
      names=['Type', 'Organism Groups'])

Możemy zatem odwoływać się kolejno do etykiet indeksów, używając np. loc tak aby wybrać interesujące nas dane:

print(wynik.loc['mitochondrion'].loc[['Eukaryota;Animals;Insects', 'Eukaryota;Animals;Mammals']]\
   [['Genes','Size(Mb)']])
                Genes Size(Mb)
Organism Groups                
Eukaryota;Animals;Insects 29.848341 0.015746
Eukaryota;Animals;Mammals 23.732194 0.016582

Oczywiście grupowanie można łączyć z odpowiednimi funkcjami pozwalającym na selekcję danych. Przykładowo, uzyskajmy dane dla organelli w grupie organizmów ‘Land Plants’ (rośliny lądowe) i wyświetlmy wybrane kolumny statystyk dla rozmiaru genomu (Size(Mb)).

rosliny = dane[dane['Organism Groups'].str.contains('Land Plants')]\
       .groupby('Type')
print(rosliny.describe()['Size(Mb)'][['count', 'mean', 'min', 'max']])
        count   mean    min    max
Type                        
chloroplast  5018.0 0.152268 0.015553 0.707276
mitochondrion  260.0 0.413925 0.011640 1.999600
plastid     949.0 0.148032 0.011348 0.230012

Odczyt i zapis danych do plików w różnych formatach

Dotychczas odczytywaliśmy dane w formacie csv (ang. comma-separated values), w którym (domyślnie) separatorem jest przecinek:

import pandas as pd
dane = pd.read_csv('organelles.csv')

Dane zostały zapisane w ramce danych. Podczas większości operacji opisanych powyżej, dotyczących selekcji, modyfikacji, czy innych operacji na danych, także otrzymywaliśmy ramki z danymi. Można je także zapisać do pliku csv:

rosliny = dane[dane['Organism Groups'].str.contains('Land Plants')]\
       .groupby('Type')
wynik = rosliny.describe()['Size(Mb)'][['count', 'mean', 'min', 'max']]
print(wynik)
wynik.to_csv('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.csv')
        count   mean    min    max
Type                        
chloroplast  5018.0 0.152268 0.015553 0.707276
mitochondrion  260.0 0.413925 0.011640 1.999600
plastid     949.0 0.148032 0.011348 0.230012

Możesz otworzyć plik w edytorze tekstu, lub np. w LibreOffice. Zauważ, że etykiety indeksów zostały zapisane w oddzielnej kolumnie. Domyślny separator można zmienić np. na tabulator, wtedy warto by jednak zmienić przedłużenie pliku na tsv (ang. tab-separated values):

wynik.to_csv('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.tsv', sep = '\t')

Odczytać plik w formacie tsv, można używając metody read_csv() z podaniem odpowiedniej opcji, lub metody read_table(), dla której tabulator jest separatorem domyślnym:

ramka_1 = pd.read_csv('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.tsv', sep = '\t')
print(ramka_1)
      Type  count   mean    min    max
0  chloroplast 5018.0 0.152268 0.015553 0.707276
1 mitochondrion  260.0 0.413925 0.011640 1.999600
2    plastid  949.0 0.148032 0.011348 0.230012
ramka_2 = pd.read_table('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.tsv')
print(ramka_2)
      Type  count   mean    min    max
0  chloroplast 5018.0 0.152268 0.015553 0.707276
1 mitochondrion  260.0 0.413925 0.011640 1.999600
2    plastid  949.0 0.148032 0.011348 0.230012

Dane można także zapisać w wielu innych formatach, np.:

# Format programu Excel
wynik.to_excel('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.xlsx')
# Format HTML
wynik.to_html('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.html')
# Format LaTeX
wynik.to_latex('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.latex')
# Format JSON
wynik.to_json('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.json')

Istnieje też możliwość odczytu wielu formatów (choć rezultaty mogą się różnić), np.:

# Format programu Excel
wynik_xlsx = pd.read_excel('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.xlsx')
print(f'xlsx:\n{wynik_xlsx}')
# Format HTML
wynik_html = pd.read_html('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.html')
print(f'html:\n{wynik_html}')
# Format JSON
wynik_json = pd.read_json('rosliny_ladowe_rozmiar_genomu.json')
print(f'json:\n{wynik_json}')
xlsx:
      Type count   mean    min    max
0  chloroplast  5018 0.152268 0.015553 0.707276
1 mitochondrion  260 0.413925 0.011640 1.999600
2    plastid  949 0.148032 0.011348 0.230012
html:
[ Unnamed: 0_level_0       count        mean        min \
        Type Unnamed: 1_level_1 Unnamed: 2_level_1 Unnamed: 3_level_1  
0    chloroplast       5018.0      0.152268      0.015553  
1   mitochondrion       260.0      0.413925      0.011640  
2      plastid       949.0      0.148032      0.011348  

         max 
 Unnamed: 4_level_1 
0      0.707276 
1      1.999600 
2      0.230012 ]
json:
        count   mean    min    max
chloroplast   5018 0.152268 0.015553 0.707276
mitochondrion  260 0.413925 0.011640 1.999600
plastid     949 0.148032 0.011348 0.230012

Jeśli plik w formacie xlsx zawiera wiele arkuszy, powinniśmy wskazać ten, który chcemy zaimportować ustawiając parametr sheet_name="Nazwa Arkusza". W przeciwnym razie wczytany zostanie pierwszy arkusz.

Pobierz plik pomiary.xlsx i zapisz w miejscu, w którym uruchamiasz kod (lub zmodyfikuj ścieżkę do pliku) Następnie wczytaj go:

# Bez ustawienia arkusza
wynik_xlsx = pd.read_excel('pomiary.xlsx')
print(f'Arkusz domyślny:\n{wynik_xlsx}')
# Z ustawieniem arkusza
wynik_xlsx = pd.read_excel('pomiary.xlsx', sheet_name = 'szerokosci')
print(f'Wskazany arkusz:\n{wynik_xlsx}')
Arkusz domyślny:
 osobnik długość
0    A   12.3
1    B   22.1
2    C   14.4
3    D   11.0
4    E   19.4
5    F   17.5
6    G   12.1
7    H   15.5
Wskazany arkusz:
 osobnik szerokość
0    A    4.1
1    B    7.2
2    C    4.8
3    D    3.5
4    E    6.6
5    F    5.6
6    G    4.1
7    H    5.0

Zadanie

Uzyskaj średnie liczby genów i CDS w mitochondriach dla zwierząt, grzybów i roślin, tak aby wyświetlały się w ten sposób:

       Genes    CDS
Grupy            
Animals 25.926091 12.628505
Fungi  34.237454 15.784578
Plants  71.170270 44.562162

Zapisz wynik w pliku o formacie tsv

Przykładowe rozwiązanie

import pandas as pd
dane = pd.read_csv('http://ggoralski.pl/files/inne/organelles.csv')
#dane = pd.read_csv('organelles.csv')
# Tworzymy kolumnę dla poszczególnych grup organizmów
dane['Grupy'] = dane['Organism Groups'].str.split(';').str[1]
# Operacja groupby
wynik_1 = dane.groupby(['Type', 'Grupy'])
# Obliczamy średnie
wynik_2 = wynik_1.mean()[['Genes', 'CDS']]
# Selekcja danych dla mitochondriów i grup organizmów:
wynik_3 = wynik_2.loc['mitochondrion'].loc[['Animals','Fungi','Plants']]
print(wynik_3)
wynik_3.to_csv('mitochondria.tsv', sep = '\t')
Last updated on 31 Mar 2021
Published on 31 Mar 2021